Burç Sembolleri ve Anlamları

Burç Sembolleri ve Anlamları

Yerkürede ve gökyüzünde gerçekleşen, insanın müdahil olamadığı olayları anlama ve anlamlandırma çabaları, çok eskilere dayanıyor. Özellikle ulaşılmaz gökyüzündeki olaylara bakarak kehanetlerde bulunmanın, yeryüzüne etki eden hava olaylarını anlamlandırma çabasının, uzak geçmişte pek çok toplumda görüldüğü söyleniyor. Gök olaylarına bakarak geleceğe dair çıkarımlar yapmanın ilk yazılı örnekleri Mezopotamya topraklarında, Asur, Sümer ve Babil uygarlıklarında karşımıza çıkıyor. Yazılı kültürden öncesine de dayanan astrolojinin, yazılı belgeler sayesinde en azından İ.Ö. 3.000’lere kadar dayandığı biliniyor ve ilk astrologların Sümerli rahipler olduğu belirtiliyor. İnsanın anlam arayışının yansımalarından biri olan astroloji konusunda Babil uygarlığı İ.Ö. 6.yy’da gezegenlerin gökyüzündeki hareketini gösteren haritalar çizdiler. Bu haritalar sayesinde Güneş ve Ay tutulmalarının zamanlarını önceden bilebiliyorlardı. Astroloji bilgisi daha sonra, Babil’den Eski Yunan’a, oradan Mısır’a ve Hindistan coğrafyasına yayılır. Hindistan’da Vedik astroloji olarak isimlendirilen bu bilginin, Vedalar’ın yazılma tarihlerine bakıldığında aslında Eski Yunan öncesine de tarihlenebileceği fikri oluşuyor. Diğer taraftan Batı’nın kabul ettiği astrolojinin temelleri de Arap astrolojisine dayanıyor zira göksel konum hesaplamalarını Batı’dan önce Müslüman alimler yapmıştı.
Okuma Önerisi: Vedik Astroloji ve Günlerin, Renklerin, Taşların Anlamı
Bilginin akışkanlığı ve coğrafyalar arası geçişkenlik bize tarihler konusunda kesinlik sunmasa da bugün bu bilgilerin toplamı bize miras olarak kalmıştır ve anlam arayışı devam etmektedir…   Burçlar ilk nasıl ortaya çıktı? Burçlar astrolojinin önemli bir bileşenidir. Bundan yaklaşık 5.000 yıl önce, Mezopotamya coğrafyasının en önemli medeniyetlerinden biri olan Sümerlere mensup rahiplerin tanrı ve tanrıçaları yıldızlarla özdeşleştirdikleri belirtiliyor. Yani Sümerler yeryüzünde inandıkları tanrı ve tanrıçalarını yıldızlar ile anlamlandırarak bunu bir tür ibadete dönüştürmüşler. Yeryüzündeki varlıklarla (birer inanç objesi olsalar da) gökteki yıldızların, gezegenlerin bağdaştırılmasının temelleri böylece Sümerler ile atılır aslında. Diğer taraftan bugünkü astrolojinin temelini atan toplum, İ.Ö. 2.000 - İ.Ö. 300 yılları arasında Babil ve Asur medeniyetleri altında varlığını sürdürmüş olan Kaldelilerdir. Kaldeliler, çıplak gözle Satürn’e kadar olan gezegenleri gözlemleyip etkilerini araştırmışlar. Kalde Astrolojisi ise İ.Ö. 670 yılına tarihlenen tabletlere ve rahiplerin uygulamalarına göre şekillenmiştir. Kaldeliler Sümerlerden farklı olarak yıldızlara ibadet etmemişler ancak yıldızları ve gezegenleri tanrıların birer aracı olarak kabul etmişler. Sümerlerde 18 olan burç sayısı, Kaldelilerde 12’ye indirilmiş ve bugünün astrolojisinin temelleri atılmış.
İnceleme Önerisi: Burç Kristalleri
  Bu dönemde Kaldeliler gezegenleri hareket hızlarına göre şöyle sıralamış: Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve Ay. Astrologların “jenerasyon gezegen” dediği Uranüs, Neptün ve Plüton ise bu dönemde henüz keşfedilmemişti. Klasik astrolojinin Satürn’e kadar olması da bu bilgi ile açıklanıyor. On iki zodyak işaretini yani her burcu, 30'ar derecelik açılara bölen Kaldeliler, Güneş’in hareketlerine göre insan davranışlarını gözlemleyerek Güneş’in karakterler ve davranışlar üzerindeki etkilerini incelemişler ve buna göre burçlara ayırmışlar. Zodyak, Eski Yunancada “şekil, görüntü, şekillendirilmiş hayvan figürleri” anlamlarına gelir. Buradan da basitçe anlaşılır ki Zodyak kuşağında yer alan figürler, Eski Yunan’da iyiden iyiye şekillenmeye başlar ve mitolojik hikayelerden yola çıkılarak burçlara isimler ve semboller verilir. Zodyak burçları dört elementten oluşur: Ateş, toprak, hava, su. Ateş elementi burçları Koç, Yay ve Aslan, su elementi burçları Yengeç, Akrep ve Balık, hava elementi burçları Terazi, Kova ve İkizler, toprak elementi burçları Oğlak, Boğa ve Başak burçlarıdır. Bu dört grubun her biri kendi çeyreğinde veya evler grubunda daire üzerine yazılıdır. On iki evin bölünmesi dünyanın kendi ekseninde bir günde dönmesine tamamlanır. Zodyak’ın 12 burcunun bölünmesi, Dünya'nın Güneş etrafında 1 yıl boyunca dönmesine dayanıyor.

Burçların sembolleri ve anlamları

İnceleme Önerisi: Burç Sembollü Abalone Kolye

Koç Burcu

Koç burcu sembolü için, bir koçun boynuzlarını andırdığı gibi, Latince’de yaşam anlamına gelen “vita”nın baş harfini de çağrıştırdığı, Zodyak’ın ilk burcu olduğu için yaşamın başlangıcını da sembolize ettiği söylenmektedir. Bahar ayının burcu olan Koç’un bu sembolü bazı kaynaklarda bahar aylarında filizlenen bitkilere de benzetilir.

Boğa Burcu

Bir boğanın başı ile boynuzlarını andıran bu sembol, Mayıs ayında artık olgunlaşmaya başlayan meyveleri de temsil eder. Farklı kaynaklar ayın dolunay ve yeni ay hallerini de temsil ettiğini belirtir zira Ay, Boğa burcunda yüceltme konumunda yer alırmış.

İkizler Burcu

Üstten ve alttan birbirine bağlı iki sütun şeklinde olan bu sembol ilk bakışta ismiyle müstesna bir çağrışım yaparken diğer yandan üstte ve altta yer alan iki çizginin, "zıtlığı" ifade ettiği belirtilir ve zıtlığın bir aradalığına işaret edilir. Diğer yandan üstteki çizginin göksel gücü, alttakinin ise yerküreyi temsil ettiğine de inanılır. Bazı farklı kaynaklar ayrıca iki dikey çizginin arkadaşlığı, yoldaşlığı temsil ettiğini belirtir. 

Yengeç Burcu

Yengeç burcu sembolünde iki aynı figürün oluşturduğu bir bütün şekil söz konusudur. Şekillerden biri materyal, diğeri ruhani dünyayı temsil eder. Farklı kaynaklara göre ise besleme, annelik gibi özelliklerine atfen sembolde yer alan iki yuvarlak, memeyi temsil eder. Ayrıca döngüsel bir görünümü olan bu sembol karşılıklı olarak ruhsal beslenmeyi de ifade eder.

Aslan Burcu

Aslan burcu sembolündeki şekil bazı kaynaklarda kalpte kirli kanın pompalandığı ve temiz kanın girdiği yeri temsil eder zira Aslan burcunun kalple ilgili olduğu belirtilir. Ayrıca yuvarlak ve uzantılı hatlarıyla bu sembolün aslan başını ve yelesini de çağrıştırdığı belirtilir.  

Okuma Önerisi: Burçlara Göre Doğal Taşlar ve Özellikleri

Başak Burcu

Eski Yunanca’da bakire anlamına gelen “parthenos” kelimesinin ilk üç harfinden oluşan bu sembol hasat zamanını da ifade eder ve şifayı temsil eden başak burcu için bu bitkiler şifalı bitkilerdir.

Terazi Burcu

Bir hava burcu olan Terazi, hava grubundaki diğer burçlar gibi iki çizgi ile sembolize ediliyor. Düz çizgi maddiyatı, yuvarlak hatlı çizgi maddi boyutun üzerine çıkabilmeyi temsil eder. Ayrıca bu şeklin batan güneşi de ifade ettiği belirtilir çünkü Terazi burcunun bulunduğu yedinci ev Güneş’in battığı evdir.

Akrep Burcu

Akrep burcu yeni oluşumların gerçekleşmesi ve içsel şifa için yok oluşu da barındırır. Sembolündeki M harfi bu nedenle ölüm anlamı taşır ama bu bilinen ve ilk akla gelen anlamıyla değildir. Bir şeylerin sonunu ve ardından gelen yeniyi temsil eder. Ucundaki ok ise akrebin iğnesidir. Hem içte kalmayı, hem de şifanın dönüşerek, yok olarak ve yeniden doğarak oluşacağını anlatır.

Yay Burcu

Yay burcu sembolüne bakınca açıkça ok ve yay görülür. Okun yukarı yönlü duruşu ise dikkat çekicidir ve bize yay burcunun idealist, her zaman daha yukarıyı hedef edinen zihin yapısını gösterir. Ayrıca mitolojide yay burcunu temsil eden yarı at, yarı insan Centaurlar, vahşi ve bağımsız oluşlarıyla ünlüdürler. Yay enerjisinde bağımsız olmak onları hareketli kılar ve yeni yerleri keşfetmek için onlara güç verir. Uzaklar, hedefe gitmek ve yeniyi keşfetmek yayı sembolize eder.

Oğlak Burcu

Oğlak burcunun sembolünde, mitolojinin yaramaz, oyuncu karakteri, yarı keçi yarı insan olan Pan vardır. Aynı zamanda bu sembolde balık kuyruğu da vardır. Yani oğlak boynuzları ve balık kuyruğu bir aradadır. Bir oğlağın toy, ateşli ve aceleci haliyle hayata başlayan oğlak, deneyim kazandıkça bir balığın bilgeliğinde sakince hayatta akıp gider. Deneyimin zamanla geldiğini, olgunluğu ve dünyevi başarıları ile sembolize eder.

Kova Burcu

Su dalgasına benzeyen ve üst üste duran iki çizgiden üsttekinin rüzgarı yani havayı, alttakinin ise suyu temsil ettiği söylenir. Hava, rasyonelliği, zekayı, aklı; su ise duyguyu temsil eder ve Kova burcu bu ikisini ayırabilme konusunda oldukça yeteneklidir. Duygu ve düşünceyi birbirine karıştırmaz, mantığı ve düşünceyi duygulardan üstün tutar.

Balık Burcu

Balık burcu da İkizler burcu gibi bünyesinde zıtlıklar barındırır. Balık burcu sembolünde zıt yönlere giden iki balığın kuyruklarının birbirine bağlı olduğu görülür. İki balığın farklı yönlere gitmesi söz konusu olduğu için bu, odaklanmayı güçleştirir. Başka bir yoruma göre ise bu sembolde iki yarım daire birbirine ortadan bağlıdır. Bu da bir sürecin bitip diğerinin başladığı, bu dünyadan diğer aleme geçişi sembolize eder. Zodyak’ın son burcu olan Balık bu anlamda da ruhun tekamülündeki son duraktır.

Great Loom, İçerik Ekibi

Bloga dön